ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГОСРОЧНАТА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  ПО ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ 

          Дистанционно обучение
          Научен център за БИС
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ИКОНОМИЧЕСКИ   УНИВЕРСИТЕТ  -  В А Р Н А

   ЦЕНТЪР ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

                                                                                                                         УТВЪРЖДАВАМ:_______________

                                                                               /зам. ректор доц.д-р Никола М.Бакалов/

                                                    

 

У Ч Е Б E Н    П Л А Н

 

 

ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: “ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ-E_com2010:

Обща заетост : 600 часа в т.ч. аудиторна заетост: 300 часа

 

I.                   РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАЕТОСТТА ПО УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

 

 •     МОДУЛ 1 : Мрежи и комуникации                                

 •     МОДУЛ 2 : Web дизайн                                                   

 •      МОДУЛ 3 : Електронен маркетинг                                

 •     МОДУЛ 4 : Електронна търговия                                     

 •      МОДУЛ 5 : Приложен софтуер                                       

 •     МОДУЛ 6 : Тренинг           

 

ВИД НА УЧЕБНАТА ЗАЕТОСТ

 • ЛЕКЦИИ

 • ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

 • ТРЕНИНГ

 • ИЗВЪНАУДИТОРНА ЗАЕТОСТ

    Продължителност 24 седмици в два семестъра по 12 седмици.                                                                 

  

                                                                                                 ИЗГОТВИЛИ

                                                                                                ПРОГРАМАТА: ________________

                                                                                                                             /проф. д-р ик.н. П. Илиев/

                                                                                                РЪКОВОДИТЕЛ

                                                                                                KATEДРA       : ________________

                                                                                                                            /доц. д-р Анна Кънчева/

 

ІІ. ТЕМАТИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ

  А Н О Т А Ц И Я

Специализацията има за цел да предостави знания и практически умения  за Професионална квалификация за прилагане на технологията на електронната търговия. В специализацията са включени базисните дисциплини   за методологията, организация и технология на електронна търговия  в средата на глобалната мрежа Internet. За целта основните въпроси са диференцирани тематично в  модули:

 • Мрежи и комуникации

 • Web дизайн                       

 • Електронен маркетинг     

 • Електронна търговия      

 • Приложен софтуер           

 • Тренинг                                

         Всяка методична единица  включва лекционен материал за методологията на електронната търговия, както и Тренинг за  придобиване на практически умения в областта на организацията и технологията и електронната търговия. Практическите занятията се провеждат в специализирани кабинети с използването на действащи приложни системи.

                 Форма на обучение – редовно - дистанционно . Организира се без откъсване от производството – събота и неделя по Учебно разписание. Последното се съгласува със специализантите. Определени теми от Учебния план  (до 25% от хорариума) се организират дистанционно. За целта на специализантите се предоставят материали в електронен формат, чрез организиране  и поддържане на електронна библиотека.

                  Формите на контрол се организират чрез разработка и защита на:протоколи, курсови работи, курсови проекти  под  академично ръководство.Специализантът завършва обучението с разработване и защита на Проект за разкриване и експлоатация на пилотен  Електронен магазин.

                   Квалификация : Специализантът получава  Свидетелство за професионална квалификация, по професионално направление-482 Приложна информатика, специалност 4820401 Електронна търговия III-степен.   

 •                МОДУЛ 1 : МРЕЖИ И КОМУНИКАЦИИ                                  

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ

БРОЙ ЧАСОВЕ

Л

ЛУ

ТЕМА 1.  ОСНОВИ НА КОМПЮТЪРНИТЕ МРЕЖИ

1.1. Термини в компютърните мрежи.

1.2. Архитектура, топология, стандарти.

3

-

ТЕМА 2.  ПРЕНОСНИ СРЕДИ

2.1. Мрежови преносни среди среди. Структурно окабеляване.

2.2. Мрежови устройства, мрежов софтуер

2

2

ТЕМА 3. ОСНОВИ НА ETHERNET МРЕЖИТЕ

3.1. Ethernet – основни понятия, операции.

3.2. Ethernet технологии. Ethernet суичинг.

3

3

ТЕМА 4. TCP/IP КОМПЛЕКТ И IP АДРЕСИРАНЕ

4.1. Въведение в TCP/IP.

4.2. Интернет адресиране. Класове адреси, публични и частни IP адреси, подмрежи.Придобиване на IP адрес.

4.3. Маршрутизиране и подмрежи. Протоколи

4.4. TCP/IP транспортен и приложен слой

7

10

 

 •         ФОРМИ НА КОНТРОЛ

 

No.

по ред

 

ВИД И ФОРМА НА ИАЗ И КОНТРОЛА

БРОЙ

ИАЗ, ч.

 

 

1.

Текущ контрол и ИАЗ

 

 

1.1.

Защита на курсова работа по избрана тема

1

2

1.2.

Индивидуална работа с преподавателя

 

2

ОБЩО:

1

60

2.

Последващ контрол

 

 

2.1.

Изпит – защита на курсов проект

-

-

 

 

 

 

 •            МОДУЛ 2 : WEB ДИЗАЙН                                                   

по ред

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ

БРОЙ ЧАСОВЕ

 

 

Л

СУ

ЛУ

ТЕМА 1. Разработване на основната структура на Web – страница. Създаване на Web – шаблони.

1

 

1

ТЕМА 2. Основни технологии за разработване на динамични Web – страници. Съвместяване на различни стилове и платформи (JavaScript, Java, dotNet, WebSphere).

2

 

2

ТЕМА 3. Програми – генератори за WWW – MS dotNET; Geocities Page Builder; PHP – programming; DreamWeaver, MySQL.

2

 

2

ТЕМА 4. Програмен интерфейс за включване на механизми за търсене на информация (на примера на GOOGLE)

1

 

1

ТЕМА 5. Разработване на програмен механизъм за управление на динамичните промени в WWW (RSS).

1

 

1

ТЕМА 6. Приложение на UDDI(Universal Description, Discovery and Integration) за WWW.

1

 

1

ТЕМА 7. Разработване на система за навигация за WWW. Автоматизирано създаване на Мар – структура.

2

 

2

ТЕМА 8. Програмиране на достъпа и обработка на данни “Клиент - сървър” за WWW.

2

 

2

ТЕМА 9. Механизми за оторизиран достъп и защита във WWW.

1

 

1

ТЕМА 10. Типизирани Web-приложения (Web Templates).

2

 

2

 

 •   ФОРМИ НА КОНТРОЛ

No.

по ред

 

ВИД И ФОРМА НА ИАЗ И КОНТРОЛА

БРОЙ

ИАЗ

 

 

1.

Текущ контрол и ИАЗ

 

 

1.1.

Защита на курсова работа по избрана тема

 

2

1.2.

Индивидуална работа с преподавателя

 

2

1.3.

Разработване на курсова работа

1

54

ОБЩО:

1

58

2.

Последващ контрол

 

 

.

Изпит – защита на курсовa работа

1

2

                                                                                                             ОБЩО:

2

60

 

 •  МОДУЛ 3 : ЕЛЕКТРОНЕН МАРКЕТИНГ                                

по ред

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ

БРОЙ ЧАСОВЕ

 

 

Л

СУ

ЛУ

ТЕМА 1. Възможности на Интернет за маркетинг на фирмата.  E-маркетинг. Е-маркетингов микс

 1

 

 

ТЕМА 2. Web-сайтът - лице на фирмата и място за връзка с обществеността . Планиране на сайта. Приходни модели. Именуване на сайта. Хостинг на сайта

 1

 

 1

ТЕМА 3. Проектиране на сайта. Виртуални конвенции. Организация и навигация. Локализация  на сайта

 2

 

 2

ТЕМА 4. Промоция на web-сайта. Стратегии за привличане и задържане на посетителите към сайта. Пасивни средства за предвижване на сайта в мрежата. Search Engine Optimization (SEO). Трикове за подобряване мястото на фирмения WEB-сайт в търсещите машини. Изследване на потребителското поведение

 2

 

 2

ТЕМА 5.  Методики за оценка на web-сайтове

 2

 

 2

ТЕМА 6. Реклама и PR в Интернет – особености, основни инструменти, насочване на рекламата, ценови модели, медиапланирането в Интернет, избор на рекламоносител. Рекламни формати в Интернет - видове рекламни формати, предимства и недостатъци

 2

 

 2

ТЕМА 7.  Директен маркетинг. E-mail маркетинг

 2

 

 2

ТЕМА 8.  Активни средства за реклама и за предвижване на сайта в мрежата. Вирусен маркетинг. Партньорски програми. Геомаркетинг. Спонсорството в Интернет

 2

 

 2

ТЕМА 9.  Блогове, социални мрежи и RSS - PR инструменти в Интернет

 1

 

 2

 

 •  МОДУЛ 4 : ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ                                     

 

по ред

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ

БРОЙ ЧАСОВЕ

 

 

Л

СУ

ЛУ

ТЕМА 1.   ВЪВЕДЕНИЕ В Е’ТЪРГОВИЯТА

Електронен бизнес

Електронна търговия – еcomers

Протокол 1:РЕГИСТРИРАНЕ И АВТОРИЗИРАНЕ НА СОБСТВЕНА ДЕБИТНА КАРТА 

4

 

2

ТЕМА 2.   Системи за плащания в интернет

 Протокол 2: ОЦЕНКА НА ЕЛЕКТРОНИ ОБЕКТИ В БРАНШ

4

 

6

ТЕМА 3.   Национална система за електронни плащания с карти в Интернет - (е'Pay.bg)

4

 

2

ТЕМА 4.   Технология на плащания в системата ePay.bg

 Протокол 3ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТРИ САМОСТОЯТЕЛНИ ТРАНЗАКЦИИ – ЕЛЕКТРОННО РАЗПЛАЩАНЕ

4

 

8

ТЕМА 5.   Планиране и проектиране на On line – бизнеса 

4

 

12

ТЕМА 6.   Разкриване на е'магазин

Презентация.

Протокол 4: ПРОЕКТ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН                            МАГАЗИН

10

 

15

                                                                                               ОБЩО :

30

 

45

  

 • МОДУЛ 5 : ПРИЛОЖЕН СОФТУЕР                                       

 

по ред

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ

БРОЙ ЧАСОВЕ

 

 

Л

СУ

ЛУ

ТЕМА 1.  Техническо осигуряване на система за е-търговия.

4

 

2

ТЕМА 2.  Програмно осигуряване на система за е-търговия.

4

 

2

ТЕМА 3.  Разработване на приложение за е-търговия със средствата на конретна платформа.

7

 

11

                                                                                           ОБЩО :

15

 

15


 •  МОДУЛ 6 : ТРЕНИНГИ

                                    

по ред

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ

БРОЙ ЧАСОВЕ

 

 

Л

СУ

ЛУ

ТЕМА 1. Регистрация като купувач. Пет транзакции за покупка

 

 

5

ТЕМА 2. Регистрация като търговец. Регистриране на 5 оферти в Междунардни Аукциони и Отворени приложни среди

 

 

15

ТЕМА 3. Разкриване на собствен Електронен магазин на основата на собствен проект. Регистрация и авторизация на е’обекта

 

 

25

ТЕМА 4. Поддържане на е’магазин. Изпълнение  на поръчки. Актуализация и включване на нови оферти

 

 

20

ТЕМА 5. Презентация на е’магазин

 

 

10

                                                                                              ОБЩО :

 

 

75

 

 • ФОРМИ НА КОНТРОЛ ПО МОДУЛИ 4, 5 и 6

No.

по ред

 

ВИД И ФОРМА НА КОНТРОЛА

БРОЙ

ИАЗ

 

 

 

 

1.

Текущ контрол

 

 

1.1.

Защита на Курсов проект (по предварително избрана или зададена тема-ПРОЕКТ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН                            МАГАЗИН)

1

20

1.2

Защита на протоколи-1,2,3,4

3

30

                                                                                                         ОБЩО:

4

50

2.

Последващ контрол

 

 

 

Защита на Курсов проект

1

10

                                                                                                         ОБЩО:

5

60

 

 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

 

Защита на Дипломен проект